Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Τεχνικού Γραφείου Κ & Π Engineers στην εταιρεία ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η εταιρεία Θωμάς Ιωαάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Πτολεμαϊδα. Η εταιρεία διαθέτει δύο ιδιόκτητα πρατήρια υγρών καυσίμων, εκ των οποίων το ένα διαθέτει και εγκατάσταση παροχής υγραερίου κίνησης (autogas), εντός των οποίων βρίσκονεται εγκαταστάσεις πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων και γεφυροπλάστιγγας. Η εταρεία ασχολείται με την παροχή υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης (autogas), πετρελαίου θέρμανσης, υπηρεσίες πλύσης και λίπανσης οχημάτων, καθώς πείσης και προμήθεια και εμπορία φιαλών υγραερίου μέσω της ιδιόκτητης μονάδας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου που διαθέτει..

 

Η συνεργασίας μας και η υποστήριξη στην εταιρεία Θωμάς Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. ξεκίνησε το 2014 λόγω της προσθήκης ολοκληρωμένου σστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια της εταιρείας και την ανάληψη όλων των απαιτούμενων δαιδικασιών για την χροήγηση της ενιαίας άδειας λειτουργάις πρατηρίου υγρών καυσίμων λόγω εγκατάστασης συστήματος εισροών εκροών από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών. Στα πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της εταιρείας η υποστήριξη συνεχίζεται έως και σήμερα με την συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις τροποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ογκομέτρηση δεξαμενών κλπ) καθώς επίσης και την προσθήκη εγκαταστάσεων πλύσης και γεφυροπλάστιγγας.

 

Το 2015 αναλαμβάνουμε για λογαριασμό της εταιρείας την δημιουργία υπαίθριας μονάδας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, με στόχο την διάθεση τόσο σε καταστήματα όσο και απ' ευθείας σε τελικούς καταναλωτές, αυξάνοντας την γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων της εταιρείας. Κατά την διάρκεια του έργου και χάρη στις δυνατότητες μας, ασχοληθήκαμε με την εκπόνηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, την χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας καθώς επίσης και με την συνολική διαδικασία για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης.

 Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω των συνεργατών μας, παρήχθη στην εταιρεία Θωμάς Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. η απαραίτητη υποστήριξη για την συμμετοχή της στην "Δράση: Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων" για την επιδότηση της τοποθέτησης του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών στα δύο Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας.

Συνοπτικά οι εργασίες που αναλάβαμε για λογαριασμό της Θωμάς Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων και Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
  • Εκπόνηση μελέτης ενεργητικής Πυροπροσταστασίας Μικτού πρατηρίου υγραερίου και υγρών καυσίμων και χορήγηση νέου πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Χορήγηση  ενιαίας άδειας λειτουργίας Μικτού πρατηρίου υγραερίου και υγρών καυσίμων,  λόγω προσθήκης ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών, πλυντηρίου - λιπαντηρίου αυτοκινήτων, γεφυροπλάστιγγας, από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών.
  • Τακτοποίηση Αυθαίρετων κατασκευών με την υπαγωγή στο Ν.4178/2013
  • Άδεια εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου από την Δ/νση Ανάπτυξης
  • Εκπόνηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας μονάδας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου και χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας της μονάδας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Αδει λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου από την Δ/νση Ανάπτυξης
  • Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου από την Δ/νση Ανάπτυξης. 


google-map