Τακτοποίηση Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων - Άδειες Δόμησης - Τοπογραφικές Μελέτες

 

Το Τεχνικό Γραφείο KENGINEERS  παρέχει άμεση και εγγυημένη υποστήριξη με εξωτερικούς συνεργάτες για την έκδοση της άδειας δόμησης της εγκατάστασης, την τακτοποιήση και νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών.

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

O νόμος Ν. 4178/2013 ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.4014/11 νομιμοποιεί για 30 έτη τυχόν αυθαιρεσίες που υπάρχουν στην ιδιοκτησία σας. Με τον Ν. 4178/2013 απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (πώληση, γονική παροχή κ.λπ.) επί ακινήτου στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης. Εισάγεται έτσι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση, η έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.

Στη ρύθμιση του Ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν ακίνητα με αυθαίρετες κατάσκευες η αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους νόμους ρύθμισης (Ν.4014/11, Ν3843/09).

Δεδομένου ότι κατά το στάδιο της κατασκευής τα ακίνητα συνήθως διαφοροποιούνται από τα εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια, επιβάλλεται ο Πολεοδομικός έλεγχος των κτισμάτων από Μηχανικό για την πιστοποίηση της νομιμότητάς τους.

Η τυχόν ύπαρξη αυθαιρεσιών πρέπει να δηλωθεί στον Ν.4178/13 ώστε να επέλθει νομιμοποίηση του αυθαιρέτου ή ρύθμιση για 30 έτη (περιπτώσεις ιδιαίτερα εκτεταμένων αυθαιρεσιών).

Το πρόστιμο εξαρτάται από αρκετές παραμέτρους, όπως το εμβαδό του χώρου, την τιμή ζώνης του ακινήτου, το είδος των αυθαιρεσιών, τη χρονολογία δημιουργίας του αυθαιρέτου καθώς και κοινωνικούς συντελεστές.

Τονίζεται εδώ ότι αν η ένταξη στον Ν. 4178/13 γίνει με λανθασμένο (ή μη σύννομο) τρόπο, καθίσταται άκυρη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί Βεβαίωση Μηχανικού περί νομιμότητας στο μέλλον.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η Έγκριση Δόμησης και η Άδεια Δόμησης, όροι και διαδικασίες οι οποίες αντικατέστησαν την διαδικασία της οικοδομικής άδειας με το Ν.4030/2011, είναι η απαραίτητη διαδικασία δόμησης νόμιμου χώρου.

Αποτελείται από ένα σύνθετο πλέγμα επιμέρους μελετών (τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ.), οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τις κείμενες γενικές και ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις και Κανονισμούς.

Στο πλαίσιο της έκδοσης της Έγκρισης και Άδειας Δόμησης αναλαμβάνουμε και όλες τις απαραίτητες χαράξεις κατά την διαδικασία της κατασκευής όπως οριοθέτηση ακινήτου, οριοθέτηση σκάμματος και θεμελίωσης κτισμάτων (καθώς και μεταλλικών κτιρίων) και λοιπών κατασκευών( δεξαμενές κτλ.).

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι τοπογραφικές μελέτες αποτελούν το πρώτο και πλέον σημαντικό κομμάτι οποιασδήποτε μελέτης έργου υποδομής ή ισιωτικού έργου. 

Προχωράμε στην εκπόνηση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για την ορριοθέτηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων - εκτάσεων, τον καθοριμό αιγιαλού και παραλίας, την εφαρμογή των πράξεων εφαρμογής (εξάρτημένα στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87). Υποστηρίζουμε την κατασκευή με χάραξη οριντογραφικών και υψομετρικών, σταδιακές αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών, εμβαδομετρήσεις – ογκομετρήσεις.

Υπηρεσίες Κτηματολογίου

Βάσει του Ν.2308/1995 κάθε ιδιοκτησία εντός και εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, διαδικασία η οποία ανάλογα με τον εκάστοτε Νομό είτε βρίσκεται σε εξέλιξη είτε πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. Αναλαμβάνουμε  έγκυρα και υπεύθυνα την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και γεωγραφικών εντοπισμών καθώς και τη συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας στα κατά τόπους Κτηματολογικά γραφεία. Επιπλέον σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική κατά την διάρκεια της διαδικασίας των ενστάσεων αλλά και σε τυχόν μελλοντικές χωρικές μεταβολές.

Μαζί με τους συνεργάτες μας διαθέτουμε την απαιτούμενη εμπειρία στην διεκπεραίωση των διαδικασιών για την δήλωση ιδιοκτησίας του ακινήτου σας στο κτηματολόγιο.

Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική από το νόμο και πλέον αποτελεί απααραίτηση ροϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή, δωρεά, έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης, τακτοποίηση - νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών). Συγκεκριμένα, εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για ακίνητο κτηματογραφούμενης περιοχής, θα πρέπει είτε ο αρχικός ιδιοκτήτης να το δηλώσει και στη συνέχεια να το μεταβιβάσει ή το ακίνητο να μεταβιβαστεί και στη συνέχεια να δηλωθεί από το νέο ιδιοκτήτη. Σημειώνεται ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια δόμησης από τημ αρμόδια Πολεοδομία.
Υποβολή αίτησης διόρθωσης/ένστασης Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των υποβληθέντων εγγράφων, στο στάδιο της υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας, αποστέλλεται στους ιδιοκτήτες απόσπασμα που περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, για κάθε εμπράγματο δικαίωμα Απόσπασμα του Κτηματολογικού Πίνακα με στοιχεία του Ακινήτου, το είδος του δικαιώματος και το Απόσπασμα Προσωρινού Κτηματολογικού Διαγράμματος.
Διόρθωση αρχικών εγγράφων

Αρχικές εγγραφές είναι εκείνες που εμφανίζονται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στην περίπτωση ανακριβούς Αρχικής Εγγραφής είναι δυνατή η προσβολή και η διόρθωσή της ολικά ή μερικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή. Για το Ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό κατά τη λήξη της οκταετούς προθεσμίας, η αντίστοιχη προθεσμία είναι δώδεκα (12) έτη.

 
google-map