Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων (Υ.Α. οικ. 16228/2017 ΦΕΚ 1723 Β'/18-05-2017)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. οικ.16228/2017 Υ.Α. του Υπουργείου εσωτερικών-οικονομίας και ανάπτυξης – υγείας - πολιτισμού και αθλητισμού περιβάλλοντος και ενέργειας, σχετικά με την απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στα θέατρα και στους κινηματογράφους.

Συγκεκριμένα για την ίδρυση και λειτουργεία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αντί της προβλεπόμενης μέχρι σήμερα από την κείμενη νομοθεσία χορήγηση άδειας λειτουργίας, απαιτείται πλέον η υποβολή γνωστοποίησης στον οικείο Δήμο και η χορήγηση Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας Καταστήματος.

Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση οι σημαντικότερες αλλαγές στη διαδικασία αδειοδότησης για όλες τις κατηγορίες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι οι ακόλουθες:

  • Η Υπηρεσία Δόμησης προκειμένου να αποφανθεί επί των χρήσεων γης, θα πρέπει να αποφαίνεται με τρόπο σαφή επ’ αυτών και να καταλήγει στο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία και να μην περιορίζεται μόνο σε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας.
  • Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας κατά το στάδιο της γνωστοποίησης(πχ πιστοποιητικό πυροπροστασίας), αλλά θα πρέπει κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας του καταστήματος, να τηρούνται στον φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση τα απαιτούμενα έγγραφα (σχεδιάγραμμα καταστήματος, άδεια δόμησης, πιστοποιητικό πυροπροστασίας, άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, άδεια χρήσης φυσικού αερίου εφόσον υπάρχει κ.α.)
  • Απλοποίηση διαδικασίας στην πυροσβεστική υπηρεσία (για ορισμένες επιχειρήσεις).
  • Η έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης - γνωστοποίηση, πραγματοποιείται από τον οικείο Δήμο χωρίς την γνωμοδότηση από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία (κατάργηση αυτοψίας υγειονομικού)
  • Ο Δήμος μετά την χορήγηση της Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας Καταστήματος, κοινοποιεί την γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην οικία υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία, την οικία πυροσβεστική υπηρεσία κ.α.
  • Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες ο Δήμος είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει ότι ελέγχθηκαν τουλάχιστον το 30% ανα εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση η μεταβολή.

 

Επιπρόσθετα η νέα νομοθεσία επιφέρει αλλαγές στις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Μηχανήματα αυτόματης πώλησης παρασκευής-πώλησης τροφίμων και ποτών
  • Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία
  • Πώληση τυποποιημένων τροφίμων και ποτών, ενδεικτικά παγωτών, αναψυκτικών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας

 


Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφωνgoogle-map