Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Η Nομοθεσία απαιτεί την ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει εμπεριστατωμένες συμβουλές και υπηρεσίες για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

 Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι αναγκαία στοιχεία για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης.

Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται από τον Τεχνικό Ασφαλείας σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας.

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

  1. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων διαδικασιών, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας 
  2. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων πριν και κατά τη διάρκεια της λειτουργία τους. 
  3. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και εφαρμογή τους,
  4. Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.

Στα πλαίσια των καθηκόντων του ο Τεχνικός Αφαλείας έχει υποχρέωση να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Σκοπός είναι οι οδηγίες να καλύπτουν τις βασικές δραστηριότητες και τους κυριότερους κινδύνους της επιχείρησης

Οι παραπάνω υπηρεσίες, παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων που υποβάλλεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.google-map