Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις»

Ψηφίστηκε επί της αρχής και επί των άρθρων το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας, αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, και λοιπές διατάξεις», η δημοσίευση του οποίου αναμένεται σύντομα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Με το αναφερόμενο νομοσχέδιο ορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου.

Επίσης στο κεφάλαιο Β’ του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα στα άρθρα 14 έως 21 παρουσιάζονται οι νέες διαδικασίες για την αδειοδότηση των πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων υγραερίου και μικτών πρατηρίων. Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι η μείωση των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους, αναφορικά με την υφιστάμενες διαδικασίες χορήγησης της άδειας ίδρυσης, άδειας λειτουργίας και αλλαγής δικαιούχου των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή των μικτών πρατηρίων δημόσιας χρήσης.


Πιο συγκεκριμένα, η μείωση διοικητικών βαρών και διοικητικού κόστους, επί της υφιστάμενης διαδικασίας χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης, επιτυγχάνεται με τις εξής καταργήσεις ή/και θεσμοθετήσεις δικαιολογητικών ή διαδικασιών:

 • Κατάργηση της αυτοψίας καταλληλότητας θέσης οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών, και αντί αυτής η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ιδιώτη Μηχανικού του, στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται, κατά περίπτωση, όλοι οι όροι και προϋποθέσεις, της οικείας νομοθεσίας.
 • Κατάργηση υποβολής βεβαίωσης χρήσεων γης και αντ’ αυτής υποβολή υπεύθυνης δήλωσης Μηχανικού περί χρήσεων γης.
 • Κατάργηση υποβολής της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης  ή της έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού του πεζοδρομίου, και αντ’ αυτών η προσθήκη στην ανωτέρω αναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού ότι έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία η υπ’ αριθμ. πρωτ…. αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού του πεζοδρομίου (στο στάδιο της άδειας λειτουργίας υποβάλλεται η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών κυκλοφοριακής σύνδεσης μαζί με την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης και τα συνημμένα σχεδιαγράμματα).
 • Κατάργηση της Υπεύθυνης Δήλωσης του ενδιαφερόμενου περί μη καταδίκης για ανυποταξία ή λιποταξία, δεδομένου ότι με την παρ. 12.6 της υπ’ αριθμ. 30/VΙI/2013 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Β΄/294/10-02-2014), αποτελεί αναίτια σύνδεση (προσωπικά δεδομένα που δεν συνδέονται) με την άσκηση δραστηριότητας του επαγγελματία πρατηριούχου καυσίμων.
 • Θέσπιση μέγιστου χρόνου τριάντα (30) εργασίμων ημερών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης από την υποβολή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.
 • Πρόβλεψη ότι η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών.

Η μείωση διοικητικών βαρών και διοικητικού κόστους, επί της υφιστάμενης διαδικασίας χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή των μικτών πρατηρίων, επιτυγχάνεται με τις εξής καταργήσεις ή/και θεσμοθετήσεις δικαιολογητικών ή διαδικασιών:

 • Κατάργηση υποβολής Βεβαίωσης χρήσεων γης (η οποία χορηγείται από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης) και αντ’ αυτής η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
 • Κατάργηση της αυτοψίας καταλληλότητας θέσης οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου αμιγώς υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, που διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών, και αντί αυτής η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ιδιώτη Μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται, κατά περίπτωση, όλοι οι όροι και προϋποθέσεις, του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει.
 • Κατάργηση υποβολής της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης  ή της έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού του πεζοδρομίου, και αντ’ αυτών η προσθήκη στην ανωτέρω αναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού ότι έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία η υπ’ αριθμ. πρωτ…. αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού του πεζοδρομίου (στο στάδιο της άδειας λειτουργίας υποβάλλεται η βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών μαζί με την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης και τα συνημμένα σχεδιαγράμματα).
 • Κατάργηση της Υπεύθυνης Δήλωσης του ενδιαφερόμενου περί μη καταδίκης για ανυποταξία ή λιποταξία, δεδομένου ότι με την παρ. 12.6 της υπ’ αριθμ. 30/VΙI/2013 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Β΄/294/10-02-2014), αποτελεί αναίτια σύνδεση (προσωπικά δεδομένα που δεν συνδέονται) με την άσκηση δραστηριότητας του επαγγελματία πρατηριούχου καυσίμων.
 • Θέσπιση μέγιστου χρόνου τριάντα (30) εργασίμων ημερών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης από την υποβολή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.
 • Πρόβλεψη ότι η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών.
 • Κατάργησή της και την μετατροπή της χρονικής ισχύος της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγραερίου ή του μικτού πρατηρίου από δεκαετή σε αορίστου χρόνου.

Επίσης για πρώτη φορά τίθενται οι βάσεις για τη θεσμοθέτηση και δημιουργία στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατήριων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», των Στεγασμένων σταθμών με αντλίες καυσίμων, των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης.

Στο υπόψη Ψηφιακό Μητρώο θα καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των εκμεταλλευτών των πρατηρίων, οι θέσεις λειτουργίας τους, τα στοιχεία των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων (π.χ. δεξαμενές, αντλίες, διανομείς, κτίριο πρατηρίου, τυχόν ύπαρξη πλυντηρίου – λιπαντηρίου κ.λπ.), τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Πιστοποιητικά τους (π.χ. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, Πιστοποιητικό Ογκομέτρησης δεξαμενών), καθώς και τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην ασφαλή και ορθή λειτουργία και συντήρηση (π.χ. υπεύθυνος λειτουργίας, τεχνικός ασφαλείας, αρμόδιος Μηχανικός μελέτης και επίβλεψης).

Επιπροσθέτως, προβλέπεται η έκδοση Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ψηφιακού μητρώου των υπόψη εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.


Τέλος στο κεφάλαιο Γ’ του ψηφισθέν νομοσχεδίου στο και συγκεκριμένα στα άρθρα 22 έως 27 αναπτύσσονται λοιπές σημαντικές διατάξεις που αφορούν τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, οι οποίες επιγραμματικά είναι οι ακόλουθες:

 • Τροποποιήσεις διατάξεων εξαέρωσης δεξαμενών υγρών καυσίμων, με τη ρύθμιση προδιαγραφών για: α) το υλικό κατασκευής των σωληνώσεων εξαέρωσης των υπόγειων δεξαμενών υγρών καυσίμων, β) την διάμετρο αυτών, γ) τον τρόπο στήριξής τους, δ) τον αριθμό των ειδικών εξαρτημάτων, οι οποίες και πρέπει να ελέγχονται σε ετήσια βάση για την ορθότητα της λειτουργίας τους και συμπληρώνεται ειδικό έντυπο ελέγχου για αυτές που φυλάσσεται στο χώρο του πρατηρίου.

 • Θεσμοθετείται η εγκατάσταση μικτού διανομέα υγρών καυσίμων και υγραερίου, ως ενιαία μονάδα διάθεσης, σε ένα μικτό πρατήριο λιανικής διάθεσης υγρών καυσίμων και υγραερίου. Το ενιαίο εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα του μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων δεν συνιστά χαρακτηριστικό στοιχείο του πρατηρίου για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας.

 • Θεσμοθέτηση μιας ενιαίας αντιμετώπισης του Υπεύθυνου Λειτουργίας για κάθε κατηγορία από τα Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, με τη ρητή αναφορά των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του. Επίσης, καθορίζεται η διαδικασία ορισμού Υπεύθυνου Λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από την ισχύ του παρόντος σχεδίου νόμου και μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης  που προβλέπεται.

 • Διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων, καθώς και αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους. Επιτρέπεται επ’ αορίστου και μετά την 10η Δεκεμβρίου 2017, η διατήρηση λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με αντλίες καυσίμων, που βρίσκονται κάτω από κτίρια όπου οι υπερκείμενοι όροφοι στεγάζουν χρήσεις όπως κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία κ.ά. υπό την προϋπόθεση λήψης συγκεκριμένων πρόσθετων κατάλληλων ειδικών μέτρων. Επιπλέον, με τη παρούσα ρύθμιση επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή νέων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, εφόσον για την αδειοδότηση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με τη προσθήκη των ειδικών πρόσθετων μέτρων που ορίζονται σε αυτή, καθώς και των μέτρων του άρθρου 4 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει. 

 • Τα πρόσθετα μέτρα είναι η εγκατάσταση και ορθή λειτουργία του συστήματος ανάκτησης ατμών stage II, η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ανίχνευσης υδρογονανθράκων σε θέσεις που καθορίζονται μες την παρούσα, σύνταξη μελέτης και σχεδιαγράμματος ΑΤΕΧ, έλεγχος υδραυλικής δοκιμής των σωληνογραμμών υγρών καυσίμων σύμφωνα με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα, εγκατάσταση διάταξης αυτόματου ελέγχου ορθής λειτουργίας συστήματος ανάκτησης ατμών stage I.
 • Σφράγιση εγκαταστάσεων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», πλην πρατηρίων υγρών καυσίμων, και συγκεκριμένα λειτουργούντων πρατηρίων αμιγώς υγραερίου και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG),  λειτουργούντων πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου(CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω αναφερόμενα πρατήρια, είτε δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας τους, είτε δεν τηρούν τα προβλεπόμενα προληπτικά ή κατασταλτικά μέσα και μέτρα πυροπροστασίας τους.

 • Μείωση εσωτερικών αποστάσεων ασφαλείας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή/και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, και συγκεκριμένα μείωση της εσωτερικής απόστασης ασφαλείας των πέντε (5,00) μ. έως και τα δύο (2) μέτρα μεταξύ, της δεξαμενής υγραερίου χωρητικότητας έως και 18,00 μ³ και των χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου, δηλαδή από τα όρια των ιδιοκτησιών, από κτίρια, από σταθερές πηγές έναυσης, από περίβλημα συσκευών διανομής, από σημείο πλήρωσης δεξαμενής (ών), καθώς και από αντλίες συμπιεστές υγραερίου, με την αυστηρή όμως προϋπόθεση ότι θα ληφθούν πρόσθετα προστατευτικά μέτρα όπως η κατασκευή τοίχου προστασίας και ανάσχεσης συγκεκριμένων προδιαγραφών, τοποθέτηση επιπλέον ανιχνευτών αερίων υδρογονανθράκων αντιεκρητκικού τύπου σε σημεία που προσδιορίζονται, υποβολή ,ελέτης και «κατασκευαστικού» (as built) σχεδιαγράμματος ΑΤΕΧ για όλη την έκταση του πρατηρίου καυσίμων,  εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία συστήματος ανάκτησης ατμών Stage II, εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης πλήρωσης υγρών καυσίμων (offset filling point), στη δεξαμενή ή στις δεξαμενές, των οποίων το κέλυφος απέχει απόσταση μικρότερη των πέντε (5,00) μέτρων.


Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις»google-map